Hovedinnhold

Anlegget har 40 standplasser på 25 meter og 10 standplasser for 50 meter. Feltløypen har 14 standplasser med ulike hold og skivestativ. Klubbens klubbhus ligger her og er tilpasset rullestolbrukere.  

Regler for anlegget.

Vær oppmerksom på at skytetider og ammunisjonsvalg er endret siden instruks ble signert av politi. Regler nedenfor gjelder her over instruks.

 • Før skyting begynner skal skytterne skrive seg inn i oppmøteprotokollen. Opplæring på banen må gjennomføres før man benytter banen. Tilgang gis ved henvendelse til styret. Andre enn medlemmer av TPK må ha tillatelse fra styret i TPK for å kunne benytte banen.

 • Skytetider på bane og feltløype er etter regulering av området satt til 09:00 til 21:00 mandag til fredag, 09:00 til 17:00 lørdag og ingen skyting søndag. Rødt sikkerhetsflagg skal heises før man starter skyting, normalt 15 min før skyting starter. Feltløpe har ekstra sikkerhetsflagg øverst i løypen.

 • Bane skal forlates i bedre stand enn når man ankom. Ved flere forskjellige skyttere til stede samtidig må man avklare skyting før man starter å skyte. Ved flere skyttere på banen skal skyting etter NSFs faste program prioriteres. Skyting med kaliber 22LR prioriteres på banen. Skyting på 50m bane skal tilpasses øvrig aktivitet på anlegget, fortrinnsvis til faste treningstider.

 • Banemester kontaktes hvis man er usikker på noe eller oppdager noe. Kjøring opp i feltløpe må avklares med banemester før kjøring skjer utenfor organisert trening/konkurranse.

 • Røyking forbudt i klubbhuset og på selve skyteanlegget.

 • Banen kan være stengt i korte perioder pga. vedlikehold, dugnad, utleie eller forberedelser til stevner. Dette skal annonseres på klubbens nettside i forveien. Det kan søkes til styret om spesiell tillatelse til bruk av banen i stengte perioder dersom man skal trene til større konkurranser eller mesterskap

 • Ved konkurranse er det en gjensidig avtale slik at man kan parkere hos TJFF.

 • Utetoalett er plassert ved siden av klubbhus på parkeringen. Dette er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede.

 • Skytes det på 50 meterbanen skal bom settes opp for å sperre folk i å gå opp i feltløype ved standplass. Man må også sjekke feltløypen slik at folk ikke kommer gående ned bak sikkerhetsvollen til skivestativet. Ingen skal gå opp i feltløype før man har tatt kontakt med skytterne på 50m standplass.

 • Følgende ammunisjonstyper er tillatt på baneanlegget 25m/50m: Kaliber opp til og med kal.45 Kaliber av typen magnum er ikke tillatt benyttet. Skyter man på elektronikkskiver kan kun kaliber 22LR benyttes. Alle kaliber kan benyttes når det skytes med svartkrutt på papp.   I feltløype og bak kulefang på 50m kan følgende kaliber benyttes: Kaliber opp til og med kal.45

 • Det skal kun skytes mot skiver som står i skivestativer eller festes til disse. Benytt innstikk på pappskiver. Skyting mot brusflasker, blikkbokser og lignende er forbudt. Fallmål kan benyttes på standplass 13 i feltløype, men forutsetter opprydding av fallmål etter endt skyting. Elektronikkskiver skal ikke benyttes ved fare for tordenvær.

 • Innskyting/test av våpen på konkurranser på 25m bane og feltløype kan kun skje bak kulefang på 50m bane. Test av grovere våpen gjøres generelt bak kulefang på 50m bane.

 • Skyting på banen er underlagt de til enhver tid gjeldene sikkerhetsbestemmelser. Sikkerhetsplakat skal henge på bane.

 • Når banen forlates skal det ryddes og kostes på standplass, skivemateriell klistres før det ryddes bort og sikkerhetsflagg skal være tatt ned. Benyttes elektronikkskiver skal skudd på skiverammer lakkeres/males ved endt skyting.

Instruks for anlegget (signert godkjenning)

 1. Før skyting skal skytterne skrive seg inn i oppmøteprotokollen klubbhuset. Rødt sikkerhetsflagg ved klubbhus skal heises. banen er åpen for bruk hver dag hele året fra kl. 0700-2100 april til oktober og kl. 0900-2000 oktober til april. (Tider her er ikke lengre gyldig etter regulering av område)

 2. Eventuelle mangler ved baneanlegget må meddeles banemester eller styret snarest.

 3. Følgende ammunisjonstyper er tillatt: Fra kaliber 22 til og med 45 – mantlet eller umantlet. Skyting med svartkrutt er tillatt, men magnumammunisjon uansett kaliber, er ikke tillatt.

 4. Det skal kun skytes mot skiver som står i skivestaiver på 25 og 50 meter. Skyting mot flasker, blikkbokser og lignende er ikke tillatt.

 5. Organiserte treningstider er kunngjort ved oppslag på banen og på klubbens nettside. Det er fri trening utenfor disse treningstidene.

 6. All organisert trening skal foregå under ledelse av en skyteleder. Skyteleder er ansvarlig for at bruken av banen foregår etter denne instruks, og gjeldende generelle sikkerhetsbestemmelser.

 7. Ved skyting mot elektroniske skiver på 25 og 50 meter er det kun tillatt med kaliber 22 og 32 umantlet ammunisjon.

 8. Trening på banen utgår når klubben arrangerer approberte stevner (se terminlisten eller på klubbens nettside www.tpk.no). Det samme gjelder når banen er utleid (se oppslag fra banemester).

 9. Når banen forlates skal det ryddes på standplass og sikkerhetsflagg skal tas ned.

 10. Brudd på denne instruks skal meldes til banemester eller styret i Trondhjems pistolklubb.

Signert av politiet 21.juni 2010

HVOR

Banen ligger litt gjemt ved fylkesvei 877 ved Digresmyra. Den har samme innkjørsel som TJFF. For å komme til banen må man holde til høyre i krysset man kommer til når man har svingt av fylkesveien.

Engelssvegen185